Ilves Ikuisesti ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ilves Ikuisesti. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärvi.

 1. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereen Ilveksen kannattajien etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa urheilunseuraamisen ja kannatustoiminnan yleisiä toimintaedellytyksiä. Järjestämällä jäsenillensä erilaisia liikunta ja urheilutapahtumia. Tukea Ilveksen junioritoimintaa taloudellisesti tai hankkimalla tarpeellisia urheiluvarusteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi antaa lausuntoja ja tehdä kannatus sopimuksia, jotka edistävät yhdistyksen etuja. Järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja, urheilu- ja huvitilaisuuksia, sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan Iahjoituksia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi tai ikijäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka omaksuu yhdistyksen toimintaperiaatteet ja tarkoituksen.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen.

Ikijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, ikijäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö joka on toiminut urheilun hyväksi yli 20 vuotta tai muuten on huomattavasti edistänyt suomalaista urheilufanikulttuuria ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus yhdistyksen kokouksissa ja hän voi toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä tai hallituksen puheenjohtajana.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamana siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä, ikijäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän Iiittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Ikijäsenet eivät suorita vuotuista jäsenmaksua.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu neljä vuosikokouksessa valittua varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, kuitenkin siten, että ensimmäisen toimintakauden jälkeen puolet arvalla valittua hallituksen jäsentä on erovuorossa, heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Etä- osallistuminen voi tapahtua (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä kokouksessa. Äänien mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi- huhtikuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Jäsenten tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhdistyksen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä voidakseen käyttää äänioikeuttaan kokouksessa.

Esim. ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan sääntöjen mukaan kutsua koolle 7 vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä, ikijäsenellä ja perhejäsenellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty se mielipide jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokoukset koolle vähintään kuukautta ennen kokousta. Muut kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jollei jäsenellä ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan postitse.

 1. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
  • Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen varajäsen.
  • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmenneljännessosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan Ilves-Hockey Oy:n osakkeet purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen ja muu omaisuus luovutetaan Ilves ry:lle.

Jaa tämä

Juttuarkisto

Selaa ja lue vanhoja julkaisuja täällä…

Etsi sivuilta

Linkit

© Ilves Ikuisesti ry