Sokos-Hotels-logo

Sokos Hotels

“SOKOS HOTELS – YKSILÖLLINEN MONILLE

Ih­mi­set ovat eri­lai­sia. Sen li­säk­si yksi ih­mi­nen on monta ih­mis­tä. Ja eri­lai­set ih­mi­set ja­noa­vat eri­lai­sia ho­tel­le­ja ja ho­tel­li­ko­ke­muk­sia. Siksi olem­me ra­ken­ta­neet kolme täy­sin uutta ja eri­lais­ta ho­tel­li­tyyp­piä: Ori­gi­nal, Break ja Solo.

Ori­gi­nal-ho­tel­liin on help­po sa­mais­tua, sillä se ym­mär­tää suo­ma­lais­ta mie­len­mai­se­maa; se ottaa sinut vas­taan ih­mi­se­nä, ei va­raus­nu­me­ro­na. Se pal­ve­lee, pitää huol­ta ja vä­lit­tää – se on sy­dä­mel­li­ses­ti suo­ma­lai­nen.

Break-ho­tel­li on enem­män kuin vain pelk­kä ho­tel­li. Se voi olla myös kyl­py­lä tai las­ket­te­lu­kes­kus ja se kut­suu puo­leen­sa niin vapaa- kuin työ­ajal­la­kin. Se on pal­jon kai­vat­tu tauko ja osa ren­tout­ta­vaa tai ak­tii­vis­ta ir­tiot­toa arjen kes­kel­lä. Break on iloa, aikaa ja ener­gi­aa: sen tär­kein teh­tä­vä on la­da­ta akut – Brea­kis­ta läh­tee aina ener­gi­sem­pä­nä kuin sinne saa­puu.

Solo-ho­tel­li on joko klas­sik­ko tai syn­tyy sel­lai­sek­si. Se on pal­jon muu­ta­kin kuin ra­ken­nus ja osoi­te, sillä on ai­nut­laa­tui­nen luon­ne ja per­soo­na. Ja mikä tekee Solo-ho­tel­lis­ta vielä yk­si­löl­li­sem­män ho­tel­li­ko­ke­muk­sen, on sen aina sy­dä­mel­li­nen ja pai­kal­li­sil­la maus­teil­la per­so­noi­tu pal­ve­lu.

Sokos Ho­tels on Suo­men tun­ne­tuin ja laa­jin ho­tel­li­ket­ju, johon kuu­luu 50 ho­tel­lia Suo­mes­sa, Tal­lin­nas­sa ja Pie­ta­ris­sa. Ho­tel­lit si­jait­se­vat kau­pun­kien kes­kus­tois­sa tai kes­kel­lä vapaa-ajan koh­tei­ta, hy­vien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la.”

 

WEB: https://www.sokoshotels.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/sokoshotels

Jäsenedut

Juttuarkisto

Selaa ja lue vanhoja julkaisuja täällä…

Etsi sivuilta

Linkit

© Ilves Ikuisesti ry 2019 | Sivuston toteutti Mika Pitkänen